+48 502 396 562 kontakt@ticek.pl
Wypożyczalnia Ticek

Umowa najmu

W dniu …………….. w ………………………………pomiędzy:
Mateuszem Tic, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.W. Ticek Mateusz Tic, 44-230 Bełk, ul. Główna 100c, NIP: 6422924824 zwanym w treści umowy WYNAJMUJĄCYM

a

……………………………….. (dane wynajmującego), zamieszkałym w …………………………………………… (adres wynajmującego), legitymującym się̨ dowodem osobistym numer …………………………. (nr i seria), zwanym w treści umowy NAJMECĄ

§ 1

Wynajmujący zobowiązuje się do wynajęcia Najemcy sprzętu wyszczególnionego w niniejszej umowie, który będzie używany w celu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. w okresie od ………………………………………………… do ……………………………………………………….

§ 2

Wynajem sprzętu wyszczególnionego w niniejszej umowie nastąpi za odpłatnością w wysokości …………………… zł, (sprzęt – …………….., technik – …………….., dojazd – ………………) słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….. Najemca wypłaca należność Wynajmującemu po dostarczeniu sprzętu na event i przed rozpoczęciem danego zdarzenia.

§ 3

Najemca zobowiązuje się do zwrotu wynajętego sprzętu w stanie nieuszkodzonym. Własnym transportem / odbiera wynajmujący * w terminie do dnia …………………………………………………..

§ 4

W przypadku zwrotu wynajętego sprzętu po terminie Najemca zobowiązuje się do wypłacenia Wynajmującemu kary umownej w wysokości ………. zł, słownie: …………………………………………….. za każdą rozpoczynającą się dobę po upływie terminu zwrotu określonego w § 3.

§ 5

Najemca odpowiada materialnie za utratę lub uszkodzenie sprzętu w okresie wynajmu. Naprawa uszkodzeń wynajętego sprzętu powstałych w czasie wynajmu (też transportu wykonanego przez najemcę) obciąża Najemcę: w takim wypadku Najemca zobowiązuje się pokryć koszty naprawy sprzętu bezpośrednio po stwierdzeniu szkody przez Wynajmującego.

§ 6

Najemca zobowiązuje się do nie udostępniania wynajętego sprzętu osobom trzecim, używania wynajętego sprzętu zgodnie z zadeklarowanym celem oraz przechowywać sprzęt w odpowiednich warunkach (miejsca suche i bez wilgoci) i w zabezpieczonych pomieszczeniach.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej – pod rygorem nieważności. 1/3 str.

§ 8

Wszelkie spory, wynikające z różnej interpretacji ustaleń niniejszej umowy, strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku nie dojścia przez strony do porozumienia, do rozstrzygnięcia sporu ustala się właściwe rzeczowe sądy.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Najemca Wynajmujący ……………………………………………………………… czytelnie imię i nazwisko Najemcy …………………………………………………. czytelnie imię i nazwisko Wynajmującego * niepotrzebne skreślić Pokwitowanie wypożyczenia sprzętu nagłaśniającego lp. Nazwa sprzętu Stan techniczny przedmiotu podpis Najemcy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ja …………………………………………………………………………………. kwituje odbiór wyżej wymienionego sprzętu zgodnie z umową i zobowiązuje się do zwrotu wynajętych przedmiotów w wyżej wymienionym stanie w dniu ……………………………………………. Uwagi dotyczące zwrotu wynajętego sprzętu ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Najemca lub przedstawiciel Najemcy Wynajmujący ………………………………………………………………………… czytelnie imię i nazwisko Najemcy ………………………………………………………………………… czytelnie imię i nazwisko Wynajmującego