+48 502 396 562 kontakt@ticek.pl
Wypożyczalnia Ticek

Warunki najmu

 1. Wypożyczalnia sprzętu jest prowadzona przez Mateusza Tic, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.W. Ticek Mateusz Tic, 44-230 Bełk, ul. Główna 100c, NIP: 6422924824. Adres wypożyczalni: 43-180 Orzesze – Jaśkowice,  ul. Stuska 26.
 2. Wypożyczającym może być każda osoba pełnoletnia, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni wraz z podpisaniem umowy wypożyczenia sprzętu. Wypożyczający zawiera z Wypożyczalnią umowę wypożyczenia sprzętu zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 3. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia który jest własnością wypożyczalni.
 4. Sprzęt wypożyczyć może Wypożyczający, który: – okaże dwa niezniszczone dokumenty z aktualnymi zdjęciami aktualnymi zdjęciami oraz dowód rejestracyjny samochodu, na którym sprzęt ma być zamontowany lub wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię. Wypożyczalnia może według własnego uznania zadecydować, jaką wybrać formę zabezpieczenia. Może też zaproponować inną. Przedstawione przez Wypożyczającego dokumenty są fotografowane lub kserowane. Kopie/skany są przechowywane do czasu rozliczenia się Klienta z wypożyczonego sprzętu, następnie są zwracane Wypożyczającemu lub niszczone.
 5. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość pobrania kaucji za wypożyczający sprzęt. Kaucja zostanie zwrócona w momencie oddania sprzętu Wypożyczalni bez stwierdzenia uszkodzeń czy wad.
 6. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w jednym i tym samym punkcie: 43-180 Orzesze – Jaśkowice, ul. Stuska 26.
 7. Wypożyczający odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
 8. Wypożyczający podpisując umowę wypożyczenia potwierdza, iż wypożyczający sprzęt jest bez wad i  dobrym stanie technicznym .
 9. Sprzęt został (może zostać) oznaczony za pomocą indywidualnego numeru. Zrywanie numeru jest zabronione.
 10. Wypożyczający nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu
 11. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
 12. Wypożyczający wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
 13. W przypadku uszkodzenia sprzętu wykraczającego poza normalne zużycie wynikające z prawidłowego korzystania, Wypożyczający będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody, w tym do pokrycia kosztów jego naprawy.
 14. Opłata za wypożyczenie sprzętu ustalona jest zawsze w zawartej umowie wypożyczenia. Zapłata za wypożyczenie sprzętu nastąpi z góry gotówką/przelewem za cały okres wypożyczenia na podstawie wystawionego paragonu lub Faktury VAT .
 15. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Wypożyczającego.
 16. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej eksploatacji sprzętu przez Wypożyczającego lub powstałe wobec osób trzecich.
 17. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić wypożyczony sprzęt w przewidywanym dniu zwrotu, nie później niż do godziny wskazanej w umowie.
 18. Wypożyczający odpowiada finansowo za sprzęt do momentu jego zwrotu.
 19. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni.
 20. Jeżeli Wypożyczający nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie lub mailowo wypożyczalnię. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczalni. W przypadku, gdy wypożyczający nie zwróci sprzętu w umówionym terminie i/lub nie poinformuje o chęci przedłużenia, i/lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni, sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
 21. Strony ustalają, że w przypadku niezwrócenia przez Wypożyczającego sprzętu w terminie, Wypożyczalnia będzie uprawniona do obciążenia wypożyczającego karą umowną za bezumowne korzystanie z przedmiotu umowy podwójnej wysokości opłaty za jedną dobę, przy każdym dniu zwłoki w oddaniu sprzętu.
 22. W przypadku utraty sprzętu Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu jego wartości w kwocie ustalonej na według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.
 23. Miejscem wykonania umowy wypożyczenia sprzętu jest adres wypożyczalni.
 24. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawne.